Entwicklung / Chemische Kompatibilität

Chemische Kompatibilität

Cautionary Note
×
A Good B Fair C Questionable D Poor

Clear Selected

Show Selected

NR
SBR
Butyl
EPDM
NBR
Neoprene
Hypalon (CSM)
Silicone
FKM/Viton®
Viton® B
B C A A D C C B D C
D D A A A B B B B A
B B B A C D C B C C
B B B A B A B A B A
B B B B C B A C D D
C C A A D C B C D D
D D A A D D D D D D
D D D D D D D C A A
B B A A A B B B A A
D D D D D D C D C D
A A A A A A * A A
D D D D D D D D B B
A A A A A A A A D *
A B A A B B A D D D
A A A A A A A B A A
B A A A A A A B A A
A A A A A A A B A A
A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A
D D A A B A B C D D
A A A A A A A A D D
D D B B D B B A D D
A A A * D A * * A A
A A A A A A A A A
D D A A D A A A B A
C B A A A A A * A A
A A A A A A A B A A
A D A A D A A * A A
A A A A A A A A A A
A A A A A A A * B A
D D C C D D D D D D
B B A A B B A D B A
D D D D A A A * A A
D D D D D D D D A A
D D D D D D D D A A
D D A A D D C D C A
B B B A D B B C B A
B D B B B D D D B A
D D B B A B B B A A
D D C C C D D D D D
D D D C D D A D B A
D D C C C D A B A A
D D D C D D D C A A
A A A A A A A B A A
B A A A A A A A A A
D D C C A A * * D D
D D D D B D D D A A
D D D D B B B D A A
D D C C D D D D D D
A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A
A B A A A A A A A A
A A A A A A A A A A
A A A A A B A A A A
D D A A D D A B D D
D D D D D D D D A A
D D D C D B A D A A
D D D D A B C D A A
D D D C C D D C A A
D D D D D D D * B A
D D A A D B B B A A
D D B B D D D * A A
D D D D D D D D A A
D D D D D D D D A A
D D D D D D D A A A
D D A A D D A B A A
B B A A B A A B A A
B B A A B B A B A A
A A A A A A A A A A
D D D D D D D D A A
D D D D D D D D D D
D D C B D D A D A A
D D D D D D D D A A
D D D D A D D B A A
D D D C D D C D A A
D D B A A B B B A A
D D C C D D D D D D
D D A A C B B * A A
D D D D D D D * D D
A A B B A A A B A A
D D C B C D D D D D
C B B B D D D * A A
D D A A D C B D C B
D D A A C C B * D D
D D B B D D D * A A
D D C C B D D * A A
D D D D B C D D A A
D D B B D C D D D D
A D A A B B B D D D
D D D D D A A A A A
A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A
C C A A B C A B A A
A A A A A A A B A A
B B A A A A A B A A
A A A A A A A A A A
D D B B C B B * A A
B B B B B B B B B B
D D B B D C D D A A
D D D D C D D D A A
B B B B A B B B A A
A B A A B A A A A A
B B A A A B B A A A
D D D D C D D D A A
A A B B A A B A A A
D D B B D D D D C D
D D B B D D D D D D
D D A A D D D A A A
D D C C A B C D A A
D D D D D C B D A A
D D C C D C C D B A
D D C C D D C * A A
D D D D D D D D D D
D D B A D D A * D C
D D B A D C C D D C
D D D D D D D D A A
D D B B D D D D A A
D D D D D D D D A A
D D D D D D D D A A
D D D D D D D D A A
D D D D D D D D A A
D D D D D D D D D D
D D D D D D D D D D
D D D D D D D D A A
D D B B B A B B A A
D D B B D D D B A A
D D C C D C B C A A
A A A A A A A A A A
D D D D A B D D A A
A A A A A A A B A A
D D C C A B C A A A
D D A A A B B B A A
D D D D D D C B A A
A D A A B B B D D D
A A A A A B B A A A
A A A A A A A A A A
B B B A A A A A A A
D D C C A C B A A A
D D C B A B B A A A
D D D D A B D D A A
D D D D D C D D A A
D D D D D C D D A A
D D D D D D D D A A
D D D D A C D D A A
D D D C C A B D A A
D D B B D D D D D D
D D D D D D D D A A
D D D D D D D D A A
D D D D A D C B A A
A A A A A A A A A A
B B A A A B B A A A
A B B B A A A A A A
D D A A D D D D D C
D D A A D B B B D C
D D B B D C D * D D
D D B B D D D C B A
D D D D D D D D B A
D D D C D D D C D D
D D C C D C D D C C
D D C B D D D B C A
D D B B D D D B B A
D D D D D D D D A A
D D D C D D D D C C
D D D D C D D D D
D D D D A C C D A A
B B B B B B C B D D
D D D D D D D D A A
D D D D D C C D D D
A A A A A A A B A A
D D B B B D B B B A
D D D D B D D D A A
D D D D D D D * A A
D D A A D D D D D D
D D C C D D D D D D
C C C B C C D D D D
D D D D A C C A D D
D D B B B C D B D D
D D B B D D D * B A
D D D D D D D D D D
D D B B C D D C B A
D D B B D D D C B A
D D B B D D D D D D
D D C B D D D D D D
D D D D B D D D A A
D D D D D D D D A A
D D D D D D D C A A
D D D D D D D C A A
D D D D C D D D A A
D D B B D D D D D D
D D D D A B B D A A
B B B B B B C B D D
D D B B D C D B D D
C C B B D C D B D D
D D B B D D D B D D
A A A A A A A A B A
D D D D D D D D A A
A A A A D D D D A A
D D D D D D D D D D
B B B B B B B C D D
D D D C A D D D A A
D D C B D D D D A A
D D C B D D D D D D
D D C C C C D D D D
D D B B D B B * A A
D D D C D C B C B A
A A A A D C D D A A
D D D D D D D D A A
B B A A A A B * A A
C C B B A C * * A A
D D C C D D D D B A
B B B B D B B C A A
A B A A A A B A D D
D D C C D D D D A A
A A A A A A A A A A
D D C C D D D D D D
D D C C D D D D A A
D D C C B B B C A A
A A A A A A A B A A
A A A A A A A C A A
A A A A A A A B A A
D D D D A D * A A A
D D A A * D * * * *
D D D D D D * D B B
D D D D D D * D A A
A A A A A A A * * *
B B A A B * * * *
B C A A A B A A B A
B C B B A B A D A A
B B A A C B A B D D
B A A A B A A B C D
D D D D B C A D A A
B A B B A A A D B A
A A A A A A A D A A
D D D D D D D D D D
B A A A D A A D D D
B B A A D B B * D D
A A A A A A A * D D
D C D D B C B D A A
C B D C A A A D B A
A A A A A A A D B A
A A A A A A A * B A
B B A B A A A * D D
A A A A A A C * D D
A A A A A A A * A A
A A A A A A A * B A
A A A A A A A * B A
A A A A A A A D A A
D C D D B C A D B A
A A A A B A * * B A
D C D D A A A D B A
D C B B B B B D A A
D D C C B C B C A A
A A A A A A A A A A
C C B B A B A C D C
D C B B A A A D A A
D D D D A C B D B A
D D D D B C B D A A
D D D D A B B D A A
C C D D A B B B A A
D D D C D D D * D D
D D B B D C C D D D
D D A A D D D A A A
A B B B B B B * A A
D D D D B C C D A A
A A A A A A A A A A
B D B B D B B * A A
A A A A A A A A A A
B B B A A A A A A A
A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A
B B A A B B B A A A
D D D D D D D D A A
D D B A D A C B D D
D D D D A B B D A A
D D D D B B B D A A
B B C C A B B B A A
A A A A B B B C D D
D D D D A B B C A A
A D A A D D A D A A
A D A A D B A D A A
B B A A C B A C A A
D D C C D D D D B A
B B A A B B A C A A
D D C C D D A D A A
D D D D D D C D D D
D D C C D D A D D D
B C B B A B A D A A
B A A A A A A C A A
D D C B D D A B B A
D D A A D B B C D C
D D A A D C C C D C
B D B B C D D * B A
B D B B D D D * A A
D D D D D D D D D D
D D D D * D * * C B
A B A A B A A A A A
D D D D A B B D A A
D D C C D D D D D D
D D B B D D D D D D
A B A A B B A A A A
D D D D D D D D A A
D D D D B C C D D D
D D D D A B C D A A
D D D D D D D D D B
D D D D D D D D D D
A A A A A A A A A A
D D D D D D C B A A
D D B B A B D B A A
D D D D B D D D A A
A D A A B B D D D D
A A A A A A A B A A
B B A A B A A B A A
D D D D A B C B A A
A B A A A B B B A A
D D A A D A A A A A
D D A A D D D C B A
D D D D B D D B B A
D D C C A B B A A A
D D D D A B B C A A
D D D D A B B D A A
B B A A B B A B B A
A A A A A A A A A A
B B A A B A A * A A
B B A A A A A A A A
C C B B D C D * A A
C C B B D C D * D C
A A A A A A A * A A
A A A A A A A * A A
D D B B D D D D D D
D D D D A B B D A A
C C A A D B D D D D
D D B B D B D D D D
D D B B D B D D D D
A A A A A A A A D A
D D D D B D D * A A
D D A A D D D C D D
D D B B C C B D D D
D D C C D D D D B A
D D D D D D D D A A
D D D C D D D D B B
D D D D A C C A D D
D D B A D C D D D D
D D B B D B B * D D
D D C B D D D D D D
D D D C D D D D D D
D D B B D D D * B A
C C B B D D D * B A
A A A A A A A A A A
D D C C A B B B A A
D D D D D D D D A A
D D B B D D D * B B
B B B A D D D B D D
D D D D A C B A D D
B B B B A B B B A A
A B A A * A A A A A
D D D D B C D D A A
D D D D D D D D A A
D D D D B D D D A A
B B D D A A A A A A
D D B B A D D B A A
D D B B D D D D A A
A D A A B B D D D D
A A A A A A A A A A
B B A A A A A A A A
A A A A A A A A A A
D D D D D D B D B A
D D B B D B A B A A
D D D D D D D D C B
D D A A D D D D B A
D D D D A B C D A A
B B B B D C B D D D
A A A A A A A A A A
D D C C D D D D D D
B B B B D B C D D D
D D D D D D D D A A
D D D D A B B D A A
D D D D B B B D A A
B B C C B A B B A A
D D D D C C C D B B
D D D D B C B D A A
D D B B A B B C A A
D D D D D D D D A A
B B A A B B B B A A
B B A A B A A A A A
D D D C D D D B B A
D D B A D C A A A A
D D D D D D D D B A
B B B B A B C D A A
D D C C A C B A A A
D D B B D B B D A A
D D D D B D D D A A
D D D D A B B B A A
D D D D D B D D B A
D * B B D C D D A A
D D D D D D D D A A
D D D D D D D D D D
A B B B D D D * B A
D D C C D D D D D D
B B B A B B A B A A
C C B A D B B C A A
D D A A D D D * A A
D D C C D D B D A A
B B B B B A B D A A
D D D D B C C D A A
D D D D D D D D A A
D D D D D D D D D D
D D A A * D D D A A
D D A A A D A D A A
B D A A * B B * * *
A D A A B B A D D D
A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A
B B A A A A A A A A
B B A A A A A A A A
A A A A A A A A A A
B A A A A A A A A A
D D D D A B B B A A
D D D D A B B D A A
D D B B D D D D D D
D D B B D D D D D D
D D A A D D D C D D
A A A A A A A A A A
D D B B D D D D D D
D D D D D D D D A A
D D B B D D D D D D
D D A A D D D D A A
D D A A D D D A A A
D D A A D D D D A A
D D D D D D D D A A
D D D D A B C D A A
D D B B D D D D D D
D D B B D B B * D D
C C D C D D D B D D
C C D B C B C C C C
D D A A B B B D A A
D D D D A B B D A A
D D D D A B B D A A
D D D D A B B D A A
A A A A A A A B A A
A B A A B A * * A A
A A A A A B A A A A
B B B B A B A B A A
D D D D B A A D A A
A A A A A A A C A A
A A A A A A A C A A
A A A A B A A A A A
D D B A D D D C D D
D D A A D D D C B A
B A A A A B A A A A
A A A A A A A A A A
A D A A B B A D D D
A A A A A A A A A A
A B A A A A A A A A
A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A
A A A A B A A B B A
D D B B B A A B A A
A A A A A B B * A A
B A A A B B A D A A
B B A A B B B B A A
B B A A B B B D B A
A A A A A B A D A A
A A A A A A A * A A
B B A A A A A A A A
B B A A B A A A A A
D D C C A B C A A A
A A A A A B A B A A
A A A A A A A B A A
D D B A D C D C D B
D D D C D D D D D D
B B B B B B B B A A
D D D D A B D D A A
D D D D D D D D B A
A A A A A B B A A A
B B B B B B B D A A
D D A A D A A C A A
D D D D C C B C A A
B B B A D D B B B A
D D A A D B A B B A
D D B A D D D B B A
D D A A B A B B A A
B B B B D D D B A A
C C B B C B A D A A
D D D C D D A D A A
D D D D D D D D A A
B B B B B B A D C B
A B A A A A A B A A
D D C C B C D B A A
C D B B A B A A A A
D D C C B D D * A A
B B B B B B B B A A
D B B B D B B * A A
D D D D D D D D A A
D D D D D D D D A A
D D D D D D * D A A
B B B A B B A * A A
D D D D D D D D A A
D D C C D D D D D D
D D D D D D D D B A
D D D C D D D * B A
D D D D B D D D A A
D D D D D D D D B A
D D B B D D D D D C
D D D D A B C B A A
D D D D A B B B A A
B B A A B B B * D C
D D A A D D D C A A
B B A A D D D * A A
D D D D D D D D A A
B D B B D D D D D D
C B B B B D D * D C
D D D D D D D D A A
D D D D D D D D A A
D A A D D C D C A A
B B B A B A B * D D
D D C C D D D * B A
D D C C D D D * A A
D D D D D B B * B A
D D A A D D D C B A
D D C C A B C D A A
D D D D B D D D A A
D D D D A D D D A A
A A A A B B A D D D
D D D D B D D D A A
D D C C A C B B A A
A A A A A A A C A A
B B A A B B A A A A
D D D D D D D * A A
B A B A C B B C D C
A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A
D D D D B D D D A A
D D D D A B D D A A
D D D D A B C D A A
D D D D D D D D A A
C C C B C C D D D C
A A A A A A A * A A
A D A A B B A D D D
A A A A A A A A A A
B B A A A A A A A A
Techno Ad ist der Anbieter für sämtliche Dichtungslösungen
Kontakt

Stay Connected

Join our Blog & Newsletter

    I have read & agree to Techno AdPrivacy Policy

    Congrats, You’re connected
    Check your email to confirm your subscription

    Pssst.. hey!
    You can search products here